Неделя 09, Август 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 29.03.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2018-0004
Описание на поръчката: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА И ПРИЛЕЖАЩИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД”
Вид на процедурата: Открита процедура