Неделя 09, Август 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 11.04.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2018-0006
Описание на поръчката: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект: „Реконструкция и модернизация на детска градина „Зорница“ – гр. Симеоновград“, в изпълнение на проект на община Симеоновград, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020 по 2 обособени позиции, както следва: 1.1. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по част Архитектура“; 1.2. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по част Електро“
Вид на процедурата: Публично състезание