Вторник 19, Януари 2021г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 22.06.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Обява №7 с предмет: "Преустройство на младежки дом за нуждите на кметство и читалище в УПИ VI, кв.19, с.Навъсен
Вид на процедурата: Обява №7 с предмет: "Преустройство на младежки дом за нуждите на кметство и читалище в УПИ VI, кв.19, с.Навъсен