Четвъртък 22, Октомври 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 22.02.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 0038-2019-0002
Описание на поръчката: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТИРАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И РЕМОНТ НА КМЕТСТВО“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на кметство в с. Свирково и благоустрояване на площада “ Обособена позиция № 2: „Благоустрояване на междублокови пространства и изграждане на детски площадки “
Вид на процедурата: публично състезание