Събота 15, Август 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 27.02.2020г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: „Изготвяне на работни проекти и упражняване на авторски надзор по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор на обект “Аварийна реконструкция на мост над река „Луда Яна”, с. Троян, общ.Симеоновград“; Обособена позиция № 2 - Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор на обект .„Подмяна на хранителен водопровод: от водоем Свирково до село Свирково и от водоем Навъсен до село Навъсен, общ.Симеоновград“
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява №3