Неделя 07, Март 2021г.
Дата на публикуване: 15.03.2016 г.
Кратък текст на съобщението:

Документи


Пълен текст на съобщението:

00638-2015-0011 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обект на ул. „Раковска“№ 4-10, в гр. Симеоновград

Решение

Обявление

Документация

Пълно описание на предмета на поръчката /Част 3/

Техническа спецификация /Част 4/

Методика за определяне комплексната оценка на офертите /Част 5/

Проект на договор /Част 6/

Представяне на участник /Образец №1/

Ценово предложение /Образец №2/

Техническо предложение /Образец №3/

Списък по  чл. 51, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП /Образец №4/

ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка  /Образец №5/

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт /Образец №6/

ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП /Образец №7/

Декларация /Образец №8/ 

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител  /Образец №9/

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /Образец№10/

Протокол №1, публикуван на 31.08.2015г. 

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 16.09.2015г. 

Протокол №2, публикуван на 25.09.2015г.

Протокол №3, публикуван на 25.09.2015г.

Решение №379, публикувано на 25.09.2015г. 

Информация за сключен договор, публикувана на 06.11.2015г. 

Договор за обществена поръчка, публикуван на 06.11.2015г. 

Информация за изпълнен договор