Петък 25, Септември 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 08.04.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: „Текущ ремонт и поддържане на републиканска пътна мрежа в границите на гр. Симеоновград“
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява №1