Понеделник 27, Май 2024г.

Проект на план-сметка за таксата за битови отпадъци за 2024г.

Публикувана на: 17.11.2023г. (обновена на: 27.11.2023 14:41:00)

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 12 от Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симеоновград, е открито производството по приемане на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2024 г.

На основание чл. 66, ал.1 от АПК, проектът на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2024 г. е публикуван на интернет страницата на Община Симеоновград и е обявен на информационното табло в сградата на Община Симеоновград.

Съгласно чл. 69, ал. 2 от АПК в законоустановения срок от 30 дни – от 18.11.2023 г. до 18.12.2023 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 4 от АПК, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, становища и възражения, и да участват в обществено обсъждане на проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2024 г.

Заинтересованите лица могат да направят своите предложения, становища и възражения  по проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2024 г. на следния електронен адрес: obshtina@simeonovgrad.bg  и/или в деловодството на Община Симеоновград, гр. Симеоновград, пл.Шейновски ” №3, ет. 1.

Заинтересованите лица могат да участват в обществено обсъждане по проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2024 г. на 15.12.2023 г. от 10.00 часа, което ще се проведе в сградата на общинска администрация на община Симеоновград, с адрес: гр.Симеоновград, пл.Шейновски” № 3, етаж 2, зала №14 – Заседателна зала.

Проект на план-сметка;

Проект на Докладна записка (доклад и решение за одобряване на план-сметката);

 

Сподели: