Неделя 24, Октомври 2021г.

Заповед №212/ 05.06.2015г. на кмета на Община Симеоновград

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения и дървета за сеч 

Заявление за участие /Приложение №1/

Административни сведения за участника /Приложение №2/

Декларация по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /Приложение №3/

Договор /Приложение №4/

Декларация /Приложение №5/ 

Ценово предложение /Приложение №6/ 

Таблица 

Сподели: