Сряда 22, Май 2024г.
Лице за контакти:

Гергана Иванова Димова

Вътрешни правила


Вътрешни правила:

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в община Симеоновград, утвърдени със Заповед №277/25.05.2016г., отм.

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в община Симеоновград, утвърдени със Заповед №181/27.04.2020г.

 

 

 

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград

пл.”Шейновски” № 3

тел.:03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg

 

 
 

 

SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad

”Sheinovski” sq. № 3

tel.:+359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

 

 

 

 

 

 

 

2016 г., гр. Симеоновград

 

 

 

 

 

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел І. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Чл. 1. (1) Настоящите Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Симеоновград са утвърдени от Кмета на Община Симеоновград на основание чл. 244, ал. 1 от Закона за обществени поръчки с цел да се създаде задължителен ред за:

1.Прогнозиране на потребностите от възлагане, включително за установяване на датите, към които трябва да са налице действащи договори за обществени поръчки;

2.Планиране провеждането на процедурите, като се отчете времето за подготовка, провеждане на процедурите и сключване на договорите;

3.Определяне на служителите, отговорни за подготовката на обществените поръчки, и реда за осъществяване на контрол върху тяхната работа;

4.Получаването и съхраняването на заявления за участие, оферти и проекти, и реда за определяне на състава и начина на работа на комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, за разглеждане и оценка на офертите и за провеждане на преговори и диалог, както и на журито;

5.Сключване на договорите;

6.Проследяване изпълнението на сключените договори и за приемане на резултатите от тях;

7.Действията при обжалване на процедурите;

8.Провеждане на въвеждащо и периодични обучения на лицата, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки;

9.Документиране на всеки етап от цикъла на обществените поръчки;

10.Архивиране на документите, свързани с управлението на цикъла на обществените поръчки;

11.Поддържане на профила на купувача.

(2) Кметът на Община Симеоновград може да възлага отделни дейности от управлението на цикъла на обществените поръчки на външни изпълнители. 

Чл. 2. (1) Настоящите Вътрешни правила определят условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект от Кмета на Община Симеоновград с цел осигуряване на ефективност при разходването на:

1.Публични средства;

2.Средствата, предоставяни от европейските фондове и програми.

(2) Обществените поръчки се възлагат в съответствие с принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално тези за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване, както и с произтичащите от тях принципи на:

 1. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
 2. Свободна конкуренция;
 3. Пропорционалност;
 4. Публичност и прозрачност.

Раздел ІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Чл. 3. (1) С Вътрешните правила се определят организацията и дейността на административните звена в Община Симеоновград по прогнозиране, планиране, подготовка, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки, по реда на Закона за обществените поръчки.

(2) С настоящите правила се определя редът и условията за осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол по отношение на всеки етап/фаза от възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.

(3) Вътрешните правила се прилагат при разходване на бюджетни и извънбюджетни средства във всички случаи, при които Кметът на Община Симеоновград е Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 4. (1) Възлагането на обществени поръчки се провежда в съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

 (2) Обществените поръчки, попадащи в стойностните граници на чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, се възлагат, в зависимост от обекта и специфичните им характеристики, чрез регламентираните в чл.18, ал. 1 от ЗОП видове процедури.

(3) При наличие на хипотезите, изчерпателно разписани в нормата на чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, обществените поръчки могат да бъдат възложени и без провеждане на някоя от процедурите, при спазване на условията и изискванията, регламентирани в настоящите правила.

(4) Общата стойност на планираните обществени поръчки се определя за всеки от видовете обекти (по смисъла на чл. 3 от ЗОП), съобразно обобщената обща стойност на заявените потребности от осъществяване на доставки, услуги или строителство от ръководителите на структурни звена в общинската администрация и на всички административни структури на бюджетна издръжка, за цялата бюджетна година.

(5) Не се допуска разделяне на обществените поръчки по регионален, административно-организационен, функционален или друг принцип, с цел заобикаляне приложното поле на ЗОП.

(6) Не се смята за разделяне възлагането в рамките на 12 месеца на две или повече поръчки:

 1. с обект изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на строеж;
 2. с идентичен или сходен предмет, които не са били известни на възложителя към момента, в който са стартирали действия по възлагането на предходна обществена поръчка с такъв предмет.

Чл. 5. Предварителният контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност по провеждане на процедурите по ЗОП  и по чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, както и извършването и одобряването или отхвърлянето на предложенията по поемането на задължения или извършване на разход се осъществява от финансовия контрольор в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 6. Общият контрол за реализиране на реда и условията, регламентирани с настоящите правила, се осъществява от съответния ресорен заместник-кмет.

 

Глава втора. ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Чл. 7. Прогнозирането на обществените поръчки включва установяване на броя и вида на обществените поръчки, съобразно очакваните потребности и финансовия ресурс, с които община Симеоновград разполага.

Чл. 8. (1) Процесът за установяване на броя и вида на обществените поръчки за дадена календарна година се извършва в края на предхождащата календарна година, не по-късно от приемане на Програмата за капиталовите разходи и на проекто-бюджета на Община Симеоновград.

(2) Директорите на дирекции в общината обобщават информацията необходимостта от закупуване на стоки, извършване на строителство или ползване на услуги за следващата календарна година в заявки съгласно приложение №1.

(3) Заявките имат следното задължително съдържание:

а) наименование и описание на обществената поръчка;

б) прогнозна стойност на поръчката в лева без ДДС;

в) прогнозен график за възлагане;

г) периода, в който трябва да се реализира договорът по обществената поръчка;

д) отговорно лице от съответната дирекция - заявител на съответната обществена поръчка.

 (4) Заявките се  предоставят на директор дирекция “Финансово-стопанска дейност” за съгласуване и становище дали заявените обекти за възлагане на обществена поръчка са обезпечени с необходимите бюджетни и извънбюджетни средства.

Чл. 9. (1) В срок от 15 календарни дни от приемането с решение на общинския съвет на Програмата за капиталовите разходи и на бюджета на Община Симеоновград,  Главният специалист “Търгове, надзор и жилищно настаняване” изготвя  времеви график на обществените поръчки, съгласно Приложение № 2.

(2) Времевият график е със следното съдържание: 

 1. обект на обществената поръчка;
 2. наименование или кратко описание на обществената поръчка;
 3. прогнозна стойност на поръчката в лева без ДДС;
 4. срок за подготовка, включително на документацията;
 5. срок за провеждане на възлагането, включително за получаване на заявления за участие или на оферти, работа на комисията и сключване на договора;
 6. определения ред за възлагане на всяка обществена поръчка, включително вида на избраната процедура, когато е приложимо.
 7. отговорни лица за подготовка на документи, за изготвяне на пълно описание на обществените поръчки, на техническите спецификации и методика – ако се предвижда такава при избора на изпълнител на съответната обществена поръчка.

 (3) Подготовката и провеждането на обществените поръчки се извършва съгласно изготвения времеви график до изменението му.

(4) Провеждането на обществени поръчки чието финансиране се осигурява от Програмата за капиталовите разходи на общината, се извършва след влизане в сила на бюджета на Община Симеоновград.

Чл. 10. (1) Времевият график се утвърждава от Кмета на общината.

(2) Контролът по изпълнение на утвърдения времевия график се осъществява от ресорните заместник-кметове.

Чл. 11. До утвърждаване бюджета на общината и на Програмата за капиталови разходи финансирането на належащи и неотложни местни дейности се извършва въз основа на докладна записка от Кмета на общината.

Чл. 12. Актуализация на утвърдения времеви график  се извършва с утвърждаване от Кмета на община Симеоновград.

Глава трета. ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПОДГОТОВКА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ

Чл. 13. (1) Възлагането на обществени поръчки се извършва в изпълнение на утвърдения от Кмета на общината времеви график.

(2) В сроковете, регламентирани във времевия график, определените отговорни лица от съответната дирекция предоставят на Главния специалист “Търгове, надзор и жилищно настаняване”  необходимите документи за стартиране на поръчката съгласно времевия график, посочени по-долу в настоящите правила.

(3) При непредвидена във времевия график извънредна необходимост от възлагане на обществена поръчка, Заявителят изготвя мотивиран доклад до Кмета за необходимостта от възлагане на поръчката, който се съгласува с Директора на дирекция „Финансово-счетоводна дейност“ за наличие на средства,  и със ресорен заместник-кмет .

Чл. 14. При откриване на  процедури за строителство се представят на Главния специалист “Търгове, надзор и жилищно настаняване” на хартиен и електронен носител следните документи, необходими за тяхното обявяване:

 1. пълно описание на предмета на поръчката и видовете дейности, като се посочват целите, обема, обхвата и изискванията към изпълнението на обекта на поръчка, включително обособени позиции (на хартиен и електронен носител);
 2. 2. техническа спецификация /задание (на хартиен и електронен носител), определящо:

- количествено-стойностни сметки (не се прилага в случай на възлагане в рамките на една обществена поръчка на проектиране и строителство);

- технически изисквания;

- спецификации;

- минимални изисквания към кандидатите – разрешения за извършване на дейността, лицензии, сертификати, застраховки и квалификация и др. (в случай, че са необходими за изпълнение на поръчката);

- минимални изисквания към техническото оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката (ако има такива);

- изисквания към влаганите материали и изпълненото строителство (ако има такива);

- описание на мерките за опазване на околната среда и безопасни условия на труд (ако има такива);

- срокове за изпълнение на проектирането (в случаите на проектиране и строителство) и на СМР/СРР;

- условия по приемане на обекта;

 1. работен проект (съгласуван със съответните институции по чл.121 от ЗУТ);
 2. 4. специфични критерии за оценка (ако има такива);
 3. 5. специфични клаузи, които да бъдат включени в проекто-договора (ако има такива);
 4. необходимостта при строежи над четвърта категория от възлагане на строителен надзор и дали изборът на надзор ще е в една обща процедура със строителството или ще е предмет на последващо възлагане.
 5. проект на договор.

Чл. 15. За процедури за доставка се представят документите, необходими за тяхното обявяване, както следва:

 1. 1. пълно описание на обекта на поръчката;

2 техническа спецификация (на хартиен и електронен носител), определяща:

- количество на стоките, предмет на поръчката (включително и при обособени позиции);

- технически характеристики в зависимост от предмета на поръчката;

- условия на доставката.

 1. специфични критерии за оценка (ако има такива);
 2. 4. специфични клаузи, които да бъдат включени в проекто-договора (ако има такива). 
 3. 5. проект на договор.

Чл. 16. За процедури за услуги се представят документите, необходими за тяхното обявяване, а именно:

 1. 1. пълно описание на обекта на поръчката;
 2. техническо задание (на хартиен и електронен носител), определящо:

- общо описание на предмета на поръчката;

- основна и специфични цели на предмета на поръчката;

- основни дейности, свързани с изпълнението на поръчката;

- очаквани резултати и изисквания към тях;

- време и място за изпълнение на поръчката;

- организация и метод на изпълнение;

- минимални изисквания към техническите възможности и професионалната квалификация на участника;

- съгласувателни процедури по приемане.

 1. специфични критерии за оценка (ако има такива);
 2. специфични клаузи, които да бъдат включени в проекто-договора (ако има такива).
 3. 5. проект на договор

Чл. 17. (1) При подбор на кандидатите, до които ще бъдат отправени покани за участие в процедури на договаряне по ЗОП, се имат предвид следните критерии:

а) да са специализирани в предмета на обществената поръчка;

б) да имат доказан опит в областта, предмет на обществената поръчка;

в) да разполагат със специалисти и да имат необходимото оборудване за изпълнение на обществената поръчка.

(2) В зависимост от предмета на поръчката могат да се определят и допълнителни критерии за допустимост на кандидатите и направените от тях оферти, съответно – за оценка на кандидатите/офертите.

Глава четвърта. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел І. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 1 и АЛ. 2 ОТ ЗОП

 

Чл. 18. (1) Решенията и обявленията за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки, както и документацията, съдържаща указания към участниците съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, се изготвят от Главният специалист “Търгове, надзор и жилищно настаняване”

(2) Решенията и обявленията, ведно с документацията /поканата се съгласуват с юрист и се представят за подпис на Кмета.

(3) Главния специалист“Търгове, надзор и жилищно настаняване”, или друго определено от Възложителя лице, изпращат по електронен път до Агенцията по обществени поръчки решенията и обявленията по чл. 36 от ЗОП за вписване в Регистъра за обществени поръчки съгласно изискванията на чл. 38 във връзка с чл. 36  от ЗОП  в тридневен срок от датата на одобряването им от Кмета на общината.

(4) Когато обществените поръчки имат стойностите по чл. 20, ал. 1 от ЗОП, Главния специалист “Търгове, надзор и жилищно настаняване”, или друго определено от Възложителя лице, изпращат информацията по ал. 2 и до „Официален вестник” на Европейския съюз.

Чл. 19. Документацията за участие се публикува в профила на купувача на интернет адреса на Община Симеоновград:http://www.simeonovgrad.bg – рубрика „Профил на купувача“ в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението. Изтеглянето на документацията от посочения адрес е свободно и безплатно.

Чл. 20. (1) Всички действия на възложителя към участниците/кандидатите са в писмен вид.

(2) Участниците/кандидатите могат да представят своите писма и уведомления чрез факс, препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакти - отговорния служител, определен за тази цел, което е посочено в обявлението за обществената поръчка.

(3) Участниците/кандидатите могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, а когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 2 от ЗОП или при необходимост от спешно възлагане  - до 7 дни. Длъжностните лица от специализираното звено за обществени поръчки са длъжни в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти, а когато срокът е съкратен по чл.  74, ал. 2 от ЗОП или поради необходимост от спешно възлагане – до 4 дни преди този срок, да предоставят разясненията чрез публикуването им на профила на купувача.

Чл. 21. (1) Заявленията за участие или подадените оферти за участие във всяка отделна процедура се регистрират в информационната система на работно място „Деловодство”, като се води регистър по образец, съгласно Приложение № 3, в който се отбелязват предмета на поръчката, подател на офертата или заявлението за участие, номер, дата и час на получаване, адрес за кореспонденция, телефон факс и/ или електронен адрес и причините за връщане на заявлението за участие или офертата, когато е приложимо. При получаване на заявлението за участие или на офертата върху всяка опаковка се поставя входящ номер, дата и час на получаване.

(2) Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана непрозрачна опаковка от кандидата или от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Те се регистрират в информационната система от служителя-деловодител веднага след получаването. За дата и час на получаване на офертата се считат датата и часа на регистриране на офертата в системата.

(3) След изтичане на срока за получаване на заявления за участие или на оферти, депозираните такива се съхраняват в „Деловодството“ до деня и часа, определени за провеждане на процедурата.

Чл. 22. (1) След изтичане срока за получаване на заявления за участие или на оферти Кметът на общината назначава със заповед комисия за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог. Комисията се състои от нечетен брой членове. В заповедта се определя поименния състав и лицето, определено за председател, сроковете за извършване на работата; мястото на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване на работата на комисията (определено по преценка на Кмета на общината).

(2) Членове на комисията по ал. 1 могат да са и външни лица. В този случай възложителят сключва писмен договор с всяко от лицата, привлечени като председател или членове на комисията.

(3) Заповедта по ал. 1 се съставя от длъжностните лица от специализираното звено за обществени поръчки.

Чл. 23. (1) След изтичането на срока за получаване на заявления за участие или на оферти, получените заявления за участие или офертите, и списъкът на кандидатите/участниците, подали оферти, се предават срещу подпис на председателя на комисията от деловодител, за което се съставя протокол.

(2) Комисията започва работа след получаване на представените заявления за участие или оферти и протокола по ал. 1. Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

(3) Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо – проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

(4) Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

(5) Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

(6) Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по ал. 3 – 5.

(7) Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

(8) Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по ал. 7 и изпраща протокола на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

(9) В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по ал. 7 кандидатите и участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

(10) След изтичането на срока по ал. 9 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/ участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

(11) При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

Чл. 24. (1) При процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 27 ЗОП комисията представя протокол с резултатите от предварителния подбор на Кмета на общината.

(2) Поканата за представяне на оферти или за участие в преговори или в диалог в процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 27 ЗОП се изпраща до избраните кандидати в 3-дневен срок от:

 1. изтичането на срока за обжалване – когато решението не е обжалвано, а ако е обжалвано – не е направено искане за налагане на временна мярка;
 2. влизането в сила на определението, с което е отхвърлено искането за временна мярка;
 3. влизането в сила на решението, когато е наложена временна мярка.

Чл. 25. (1) Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

(2) Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

(3) Когато Кметът на общината е допуснал представяне на варианти в офертата, комисията не може да отхвърли вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел до сключване на договор за услуги вместо на договор за доставки или обратно.

Чл. 26. (1) Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Кмета на общината, не се отваря.

(2) Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

(3) Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

(4) Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят/комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

(5) Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по ал. 2, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Чл. 27. (1) Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

(2) Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

 1. по-ниска предложена цена;
 2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;
 3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

(3) Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с ал. 2 или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.

Чл. 28. В случаите по чл. 46, ал. 5 от ЗОП комисията прилага обективните и недискриминационни критерии или правила за определяне на конкретните обособени позиции, които ще се възложат на един изпълнител, след извършване на класирането по реда на чл. 58 от ЗОП.

Чл. 29. (1) Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:

 1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията;
 2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й;
 3. кратко описание на работния процес;
 4. кандидатите и участниците в процедурата;
 5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите, заявленията за участие и проведените преговори, когато е приложимо;
 6. класиране на участниците, когато е приложимо;
 7. предложение за отстраняване на кандидати или участници, когато е приложимо;
 8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник;
 9. предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо;
 10. описание на представените мостри и/или снимки, когато е приложимо.

(2) Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др.

(3) Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация, включително представените мостри и/или снимки.

(4) Копие от доклада по ал. 1 се предоставя и на наблюдателите, когато такива са участвали в работата на комисията.

Чл. 30. В случаите по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП действията на комисията се извършват в следната последователност:

 1. комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите;
 2. техническото и ценовото предложение на всеки от участниците се подписват най-малко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители на другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието приключва;
 3. комисията разглежда представените оферти и оценява съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия;
 4. комисията разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки;
 5. когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника;
 6. в срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация;
 7. комисията разглежда документите по т. 4 и 6 до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място; останалите участници, чиито оферти са оценени, не се класират.

Чл. 31. (1) Член от комисията изготвя проект на Решение за класиране и определяне на изпълнител, с който да бъде сключен договор.

(2) Проектът на решението се предава на Кмета за подпис.

Чл. 32. След приключване на работата на комисията и определяне на изпълнителя с решението, цялата документация се предава на юрист за последващите действия по сключването на договора за възлагане на обществена поръчка.

Чл. 33. Отговорните служители следят за спазването на всички срокове по ЗОП и ППЗОП.

Чл. 34. Главния специалист “Търгове, надзор и жилищно настаняване”, или друго определено от Възложителя лице:

- уведомяват Агенцията по обществени поръчки в 30-дневен срок от сключване на договор;

- определят стойността на процедурите за възлагане на обществена поръчка, към датата на изготвяне на времевия график с оглед установяване на вида на процедурата.;

- при поискване на информация от Изпълнителния директор на АОП са длъжни да я съберат и да му я предадат в определения от него срок;

- при постановяване със съдебно решение на неизпълнение на договор в 14-дневен срок го изпращат на АОП;

- изпращат до Изпълнителния директор на АОП копия от влезли в сила определения и решения на ВАС, постановени при обжалване на актове на Комисията за защита на конкуренцията.

- уведомяват АОП и участниците в процедурата за прекратяване на обществена поръчка и организират възстановяването на  разходите на участниците за закупени документи в предвидените в ЗОП срокове и случаи;

- уведомяват АОП, ако Европейската комисия съобщи на Възложителя за нарушения. В този случай уведомяването се извършва в 3-дневен срок, като се изпраща и цялата преписка и становище;

- осъществяват всички други действия, посочени в ЗОП и ППЗОП.

Раздел ІI. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ИЛИ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Чл. 35. Правилата по настоящия раздел се прилагат, когато стойността на обществената поръчка, без данък добавена стойност, е:

 1. за строителство - от 50 000 до 270 000 лв.;
 2. за доставки или услуги, с изключение на услугите по приложение №2 от ЗОП - от 30 000 лв. до 70 000 лв.;

Чл. 36. (1) При възлагане на поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП възложителят събира оферти с публикуване на обява или покана до определени лица.

(2) Обявата се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, и съдържа най-малко информацията по приложение №20 от ЗОП, а именно:

 1. Наименование на възложителя;
 2. Обект, предмет и кратко описание на поръчката;
 3. Условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо;
 4. Срок за подаване на офертите;
 5. Срок на валидност на офертите;
 6. Критерия за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест;
 7. Дата и час на отваряне на офертите;
 8. Обособени позиции, когато е приложимо;
 9. Друга информация, когато е приложимо.

(3) Обявата се изготвя от Главния специалист “Търгове, надзор и жилищно настаняване” и се съгласува в следния ред: юрист и ресорен заместник-кмет и се представя на Кмета за подпис.

(4) В деня на публикуване на обявата в профила на купувача Възложителят публикува кратка информация за поръчката на Портала за обществени поръчки по ред, определен с ППЗОП, и посочва срок за получаване на оферти, който трябва да е съобразен с обема и сложността на поръчката и не може да бъде по-кратък от 7 дни - за услуги и доставки, а когато поръчката е за строителство - 15 дни от публикуването на обявата. Срокът започва да тече от деня, който следва деня на публикуването.

(5) Възложителят удължава срока по ал. 4 с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.

(6) След изтичане на срока по ал. 5 възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой.

(7) Възложителите могат да не публикуват обява, а да изпратят покана до определено лице/лица, когато е налице някое от основанията, посочени в чл. 191, ал. 1, т. 1 – 7 от ЗОП.

Чл. 37. (1) Офертата трябва да има като минимум съдържанието, посочено в чл. 39, ал. 3 от от ППЗОП.

(2) Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка.

(3) Постъпилите оферти се приемат и регистрират в деловодството - отдел ЦУИ и се съхраняват в касата на деловодството.

(4) Офертите се предоставят с приемо-предавателен протокол на председателя на комисията, определен със заповедта на кмета.

 Чл. 38. (1) След изтичане на срока за подаване на оферти възложителят със заповед назначава комисия, която се състои от нечетен брой членове.

 (2) 3a членовете на комисията се прилагат изискванията на чл. 51, ал. 8 - 13 от ППЗОП.

(3) След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Те представят такива декларации и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните обстоятелства.

Чл. 39. (1) Комисията разглежда документите в представените оферти за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и съставя протокол.

(2) Комисията не разглежда техническото и ценово предложение когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното състояние се установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или се установи, че не отговарят на изискванията на възложителя.

(3) При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците.

(4) Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят/комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

(5) Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по ал. 2, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

(6) Протоколът за разглеждането и оценката на офертите и за класиране на участниците ведно с цялата документация, се представя на Кмета за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

Чл. 40. Утвърденият от Кмета протокол се представят на юрист за подготвяне на договор. 

Чл. 41. Договорът заедно с предоставените от избрания изпълнител документи, издадени от компетентен  орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 и т. 3 от ЗОП  се предоставя за подпис от Кмета на Община Симеоновград и на главния счетоводител на общината.

Чл. 42. В срок до 31 март на всяка година, следваща отчетната, Главният специалист “Търгове, надзор и жилищно настаняване” , изпраща обобщена информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП, за всички разходвани средства за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 и 4 от ЗОП.

Чл. 43. Контрол по обобщаването и изпращането на информацията до АОП съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП се осъществява от директора на дирекция ЕАОСАО.

 

 

Раздел ІІI. ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 4 ОТ ЗОП

Чл. 44. Правилата по настоящия раздел се прилагат, когато стойността на обществената поръчка, без данък добавена стойност е:

 1. за строителство - по-малка от 50 000 лв.
 2. за доставки или услуги - по-малка от 70 000 лв., когато поръчката е по приложение №2 от ЗОП
 3. за доставки или услуги извън тези по т. 2 – по-малка от 30 000 лв.

  Чл. 45. При възлагане на поръчки по чл. 44, Главният специалист “Търгове, надзор и жилищно настаняване”, в определения във времевия график срок извършва следните действия:

- за строителство – отговорното длъжностно лице, след извършено проучване за определяне изпълнител на строителните работи, без провеждане на процедура, изготвя подробна справка за видовете и количествата строителни работи, които ще бъдат извършени;

- за доставки или услуги – отговорното длъжностно лице, извършва проучване за определяне изпълнител на съответната доставка или услуга.

Чл. 46. (1) В случаите за доставки и услуги може да не се сключва договор, а да се изготви  възлагателно писмо. При наличие на договор същия се  съгласува от юрист.

(2) Договорът, подписан от изпълнителя и възложителя, се регистрира в ПП за документооборот и електронен архив и се предоставя на главния счетоводител и изпълнителя, а копие от същия - на отговорното във времевия график лице за осъществяване на контрола по изпълнението му.

Възлагателното писмо се регистрира в ПП за документооборот и електронен архив и се предоставя на изпълнителя.

 

Глава пета. ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл. 47. (1) Кметът на Общината сключва договор за изпълнение на предмета на поръчката по процедурата или съответните обособени позиции (ако има такива) с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура за целия обект на поръчката или за съответната обособена позиция. Договорът следва да бъде съобразен с изискванията на правилника за прилагане на закона, с който се определят задължителното минимално съдържание на договорите, като могат да се ползват и препоръчителните образци на договора и на приложения към него.

(2) Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения и приложения от офертата на участника, въз основа на който е определен за изпълнител.

 (3) В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи документите по чл.58 от ЗОП или в едномесечен срок от обявяване на решението за избор на изпълнител неоснователно откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката,  Кметът на общината  определя с Решение за изпълнител участника, класиран на второ място в процедурата (чл. 112, ал. 3 от ЗОП). Вторият класиран участник се поканва писмено за сключването на договор за обществена поръчка в тридневен срок от установяване на обстоятелствата и постановяването на Решението по предходното изречение. В случай, че и вторият класиран участник не представи необходимите документи или откаже да подпише договора, Кметът на общината прекратява процедурата с мотивирано Решение (чл. 110, ал. 1  т. 4 от ЗОП).

(4) Договорът по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП не се сключва с участника, определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи необходимите документи съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП. В тези случаи  възложителят с решение може да определи за изпълнител класирания на второ място участник и да сключи договор с него или да прекрати процедурата с мотивирано Решение, ако и вторият класиран участник откаже да го сключи.

 (5) За договори по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП следва да се извърши справка в търговския регистър, като от изпълнителя не се изискват други документи.

(6) Изменение на договор за проведена процедура се допуска при условията на чл.116 от ЗОП. 

Чл. 48. Договорите се изготвят в два екземпляра и се комплектуват с документите на изпълнителя от експертите от специализираното звено за обществени поръчки.

Чл. 49. Цялата документация по обществената поръчка, съдържаща всички документи по обществената поръчка – пълното досие се съхранява в отдел ”Общинска собственост”, освен ако спецификата на обществената поръчка не изисква друго. Копие от договора и необходимите за изпълнението документи от документацията се предоставя на отговорното лице по План-графика за контрол по изпълнението.

Чл. 50. В срок не по-късно от 30 дни след сключването на договора за възлагане на обществена поръчка, Главният специалист “Търгове, надзор и жилищно настаняване”, по определения ред от ЗОП изпраща в Агенцията по обществени поръчки информация за сключването на съответния договор за вписване в Регистъра на обществените поръчки. Възложителят задължително посочва в информацията мотивите за прилагане на съответното основание. Отговорността по спазване на сроковете за изпращане на информацията е на директора на дирекция ЕАОСАО, или длъжностното лице, което го замества при негово отсъствие.

Чл. 51. Пряк контрол по изпълнението на договора се извършва от отговорното лице, посочено във времевия график.

Чл. 52. При констатирано неизпълнение на една от страните по договора, информира Кмета относно обстоятелствата, довели до неизпълнението.

Чл. 53. Цялостен контрол по изпълнение на договора се осъществява от директорите на дирекции, разпоредителите с бюджетни и извънбюджетни средства, ресорните заместник-кметове.

Глава шеста. ГАРАНЦИИ

Чл. 54. Гаранциите за изпълнение на договора се определят, както следва:

 1. За договори, сключени по реда на чл.20, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, не се изисква гаранция за изпълнение, освен по преценка на Кмета или ресорния зам.-кмет.
 2. За договори, сключени след провеждане на процедури по ЗОП по реда на чл.20, ал.1 и ал. 2 – в случаите, когато такава се изисква - до 5 % от стойността на договора без ДДС.

Чл. 55. Паричната гаранция за изпълнение се освобождава по следния ред:след приключване на договора и установено изпълнение, от дирекция ФСД.

Чл. 56. Банковата гаранция  за изпълнение се освобождава по следния ред: след приключване на договора и установено изпълнение, от дирекция ФСД. Копие от гаранцията остава в досието на процедурата.

Чл. 57. Срокът и валидността на банковата гаранция за изпълнение се следи от дирекцията, отговорна по съответния договор.

Глава седма.ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБЖАЛВАНЕ

Чл. 58. (1) Юристът отговаря за организиране и предприемане на своевременни действия при обжалване действията/решенията на Кмета на общината във връзка с възлагането на обществени поръчки.

(2) Юристът организира и контролира получаването на информация, свързана с постъпили жалби по обществени поръчки, и информира текущо Кмета.

Чл. 59. (1) В срок до 1 ден юристът уведомява устно Кмета относно необходимостта от отговор на жалбата и изготвяне на становище от юрист/юрист-консултант/ или външен експерт, като своевременно спира всички започнали действия по обществената поръчка.

(2) Кметът на общината определя лице, което да изготви отговор или становище по постъпилата жалба.

(3) Определеното по ал. 2 лице отговаря за изготвяне в законоустановените срокове на отговор/становище и комплектова всички необходими документи, свързани с обжалването, със съдействието на останалите експерти от звеното.

Чл. 60. (1) При започване на производство, инициирано от контролните органи в следствие на обжалване на действие във връзка с възлагане на обществена поръчка, определеното по чл. 59, ал. 2 лице своевременно уведомява устно Кмета за всички действия по процедурата, както и относно необходимостта от привличане на друг или допълнителен експерт/юрист.

(2) Досиетата на образуваните дела, свързани с оспорване на решенията по процедури за възлагане на обществени поръчки, се съхраняват към досиетата на съответните процедури.

Глава осма. СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

            Чл. 61. (1) До изтичане срока за подаване на офертите/предложенията, цялата документация по подготовката на процедурата се съхранява в специализираното звено за обществени поръчки.

(2) По време на работата на комисията цялата документация заедно с постъпилите оферти/предложения се съхранява на място, определено съгласно заповедта по чл. 22, ал. 1 от Правилата. Съхранението на цялата информация в хода на провеждане на процедурата се извършва по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на заявленията за участие и офертите.

            (3) След приключване на работата на комисията, до определяне на изпълнител с решение, съответно прекратяването й, цялата документация по провежданата процедура се съхранява от  специализираното звено за обществени поръчки, освен ако спецификата на поръчката не изисква друго. 

            Чл. 62. За всяка обществена поръчка се съставя досие, което съдържа всички документи, съставени във връзка с нейното възлагане, провеждане и изпълнение и се съхранява в специализираното звено за обществени поръчки, освен ако спецификата на поръчката не изисква друго.

Чл. 63. Цялата документация по провеждането на всяка процедурата за възлагане на обществена поръчка се съхранява за срок най-малко пет години след приключване изпълнението на договора за обществената поръчка или от датата на прекратяване на процедурата.

Чл. 64. Всички документи, свързани с възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 и 4  от ЗОП се съхраняват от специализираното звено за обществени поръчки, за срок от три години след приключване на изпълнението на договора.

Чл. 65. Сроковете по чл.63 и чл. 64 могат да бъдат удължени, в случай че това произтича от правила за работа на финансиращи, одитиращи и сертифициращи органи във връзка с предоставянето на средства по проекти и програми от Европейския съюз.

Глава девета. ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪВЕЖДАЩО И ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦАТА, АНГАЖИРАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Чл. 66. (1) Експертите в общината могат да  предлагат на Кмета на Община  Симеоновград да участват в семинари или обучения по прилагане на Закона за обществени поръчки и Правилника за прилагането му поне веднъж годишно.

(2) При съществено изменение на правната уредба или при нужда от допълнително обучение, лицето по алинея 1 изготвя мотивирано предложение за участие в семинар/обучение, което да се проведе до месец от промените или констатираната необходимост.

(3) По инициатива на Кмета на Община Симеоновград и/или заместник-кметовете/секретаря могат да бъдат организирани обучения, които да бъдат провеждани на място в сградата на Община Симеоновград.

 Чл. 68. В предложенията по чл. 66, ал.1 и 2 следва да бъдат посочени конкретно лицата, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки.

 

Глава десета.ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Задължение за прилагане. Общи правила

Чл. 69. (1) Община град Симеоновград осигурява неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до документите, подлежащи на публикуване съгласно изискванията на ЗОП, чрез рубриката Профил на купувача в официалния си електронен сайт:http://www.simeonovgrad.bg .

(2) Профилът на купувача се поддържа с помощта на специализиран модул – част от административната информационна система за документооборот и електронен архив от определени със заповед на кмета длъжностни лица по изискванията и сроковете, указани в ЗОП и ППЗОП.

Чл. 70. (1) В профила на купувача се помества и съхранява информация за обществените поръчки с цел осигуряване на публичност и прозрачност относно процеса на тяхното откриване, възлагане, изпълнение и прекратяване.

(2) Информацията за обществените поръчки, публикувана в профила на купувача, трябва да е актуална, достоверна и пълна. Когато поради технически причини или причини, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез сайта, то чрез профила на купувача се оповестява начинът, мястото и редът за получаване на документите, които не са достъпни по електронен път.

(3) Достъпът до профила на купувача е свободен и не се обвързва с въвеждането на плащания или други технически условия.

Чл. 71. Информацията в профила на купувача не може да нарушава приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията.

Чл. 72. (1) Документите за всяка обществена поръчка се обособяват в профила на купувача в електронна преписка със собствен номер и дата на създаване. Преписката се поддържа в профила на купувача в срок до изтичане на три години от:

 1. прекратяване на процедурата, съответно от публикуване на съобщение за мотивирано прекратяване в периода до сключване на договор;
 2. изпълнение на всички задължения по съответни сключени договори.

(2) Определените длъжностни лица публикуват документите в профила на купувача по начин, от който може да се удостовери датата на публикуването им.

(3) С публикуването на документите в профила на купувача се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако в ЗОП не е изрично предвидено друго изискване.

Публикуване на информация в профила на купувача

Чл. 73. (1) Кметът на Община Симеоновград определя със заповед длъжностно лице, както и първо и второ заместващи длъжностни лица със задача за публикуване на изискваните документи и информация в профила на купувача.

(2) Длъжностното лице по ал. 1 създава за всяка обществена поръчка обособена самостоятелна електронна преписка в специализирания модул с уеб приложение за профил на купувача към административната информационна система за документооборот и електронен архив на Община Симеоновград.

(3) Електронната преписка по ал. 2 има собствен идентификационен номер и дата на създаването, които се генерират автоматично от административната информационна система.

(4) Длъжностното лице по ал. 1 задава в специализирания модул сроковете за поддържане на всяка електронна преписка съгласно чл. 66 от настоящите правила. 

Чл. 74. (1) В профила на купувача се публикуват в определените срокове под формата на електронни документи:

 1. решенията и обявленията, когато подлежат на публикуване – в деня на публикуването им в РОП;
 2. решенията по чл. 22, ал. 1 т. 3-10 от ЗОП - в деня на изпращането им на лицата, заявили интерес, на кандидатите или на участниците, а когато не подлежат на изпращане - в деня на издаването им;
 3. поканите по чл. 34, ал. 1 т. 1 от ЗОП - в деня на изпращането им на избраните кандидати;
 4. поканите по чл. 34, ал. 2 т. 1 от ЗОП - в деня на изпращането им до лицата, които са заявили интерес за участие;
 5. документациите за обществени поръчки при условията на чл. 73 от правилата;
 6. разясненията, предоставени от Община Симеоновград като възложител във връзка с обществените поръчки – в зависимост от вида на поръчката в срока по чл. 33, ал. 2 от ЗОП, съответно чл. 180, ал. 2 от ЗОП, съответно чл. 189 от ЗОП;
 7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;
 8. съобщения до кандидатите или участниците за промяна в датата, часа или мястото за отваряне на заявленията за участие или на офертите – съгласно чл. 53 от ППЗОП - най-малко 48 часа преди новоопределения час;
 9. съобщения за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения от страна на комисия – съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП - не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне;
 10. обявления по състава на журито при конкурс за проект – в сроковете по чл. 86 от ППЗОП;
 11. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите - в деня на изпращането на съответното решение по чл. 22, ал. 1 т. 4-10 от ЗОП, в зависимост от вида и етапа на процедурата;
 12. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях - в деня на публикуване на обявлението за възлагане на поръчка в РОП;
 13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения:

а) когато са сключени на основание чл. 116, ал. 1 т. 2 и 3 от ЗОП - в деня на публикуване на обявлението за изменение на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение в РОП;

б) когато са сключени на основание чл. 116, ал. 1 т. 1, 4-6 от ЗОП - до 7 дни от сключване на допълнителното споразумение;

 1. становищата на АОП във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол - в 10-дневен срок от получаването им от възложителя или от публикуването им в РОП;
 2. информацията по чл. 44, ал. 3 т. 1 от ЗОП - в 5-дневен срок след извършване на съответното действие; Информацията за външни лица следва да е съобразена с изискванията на Закона за защита на личните данни, като за юридическите лица се отбелязва наименование и код по БУЛСТАТ, съответно код по ЕИК, а за физически лица - имена и месторабота, а при необходимост - и друга информация;
 3. съобщение за прекратяване възлагането на поръчката до сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, в което са посочени и мотивите за прекратяването - в деня на прекратяването;
 4. съобщението за удължаване на срока за подаване на оферти, когато в първоначално определения срок не са подадени поне три оферти, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП – веднага, когато изтече първоначално определеният срок.

(2) Когато решение не е получено от кандидат или участник по някой от начините, посочени в чл. 43, ал. 2 от ЗОП, съответното длъжностно лице по чл. 73, ал. 1 публикува съобщение в профила на купувача до кандидата/участника. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

 (3) При публикуване на документите по ал. 1 се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.

 (4) Заличаването на информация по ал. 3 се извършва от председателя на съответната комисия за провеждане на конкретната процедура. Същият своевременно предава документите, подлежащи на публикуване, на длъжностното лице по чл. 73, ал. 1.

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

По смисъла на тези Правила:

 • 1. „Заявители на обществени поръчки” са:
 1. Дирекциите по административната структура на Община Симеоновград;
 2. Ръководителите на бюджетни звена, определени за разпоредители с бюджет от втора или по-ниска степен.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 2. Тези правила важат за общинска администрация и всички второстепенни разпоредители с бюджет към Община Симеоновград, които не са самостоятелни възложители на обществени поръчки. Разпоредителите са длъжни да организират изпълнението на настоящите правила, респ. ЗОП и ППЗОП, в съответствие с утвърдената си структура и носят отговорност за изпълнението.
 • 3. Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Симеоновград са утвърдени със Заповед № 277/25.05.2016 г. на Кмета на Община Симеоновград.
 • 4. Процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които е взето решение за откриването им преди влизането в сила на настоящите правила, се финализират по досегашния ред. 

 отм.