Вторник 19, Януари 2021г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 17.12.2015г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2015-0005
Описание на поръчката: Открита процедура с предмет -Избор на изпълнител за извършване на екзекутивно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обект– многофамилна жилищна сграда на ул. „Раковска” №14,вх.А,Б, ул."Раковска" № 16, вх.А,Б, в гр. Симеоновград
Вид на процедурата: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА