Събота 19, Септември 2020г.
Дата на публикуване: 17.12.2015 г.
Кратък текст на съобщението:

Документи


Пълен текст на съобщението:

Решение

Обявление

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на екзекутивно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обект– многофамилна жилищна сграда на ул. „Раковска” № 14,вх.А,Б, ул.”Раковска” № 16, вх.А,Б, в гр. Симеоновград"

Проект на договор

Образец 1 -Представяне на участник

Образец 2 - Ценово предложение

Образец 3- Техническо предложение

Образец 4 -  Списък по чл.51,ал.1, т.1 от ЗОП

Образец 5- ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка

Образец 6 - Професионална автобиография

Образец 7 -  ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт

Образец 8 -  ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП

Образец 9 - Декларация

Образец 10 - Декларация за ползване на подизпълнители

Образец 11-  ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител

Образец 12 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител

Образец 13 - Банкова гаранция за участие в процедура

Образец 14- Банкова гаранция за изпълнение на договор 

Разяснение 1

Протокол №1 - публикувано на 04.06.2015г.

РЕШЕНИЕ Номер: 254 от 30.06.2015 г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, публикувано на 30.06.2015г.

Договор №181/24.11.2015г.- публикуван на 17.12.2015г.

Информация за сключен договор-публикувана на 17.12.2015г.