Сряда 22, Май 2024г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 24.09.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2019-0008
Описание на поръчката: „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обезманганителна пречиствателна станция за питейни води за град Симеоновград“.
Вид на процедурата: Публично състезание