Сряда 22, Май 2024г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 15.05.2020г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2020-0007
Описание на поръчката: "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект "Реконструкция и рехабилитация на участък от улица "Генерал Скобелев" от о.т. 143 до о.т.148 в гр.Симеоновград"
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление