Сряда 22, Май 2024г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 05.06.2020г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: „Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на изкуствени неравности на републикански път III-554 „Симеоновград – Харманли“ в гр. Симеоновград /по ул.Роза и Крайречен булевард/“
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява №5