Понеделник 27, Май 2024г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 12.06.2020г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2020-0009
Описание на поръчката: „Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности за опазване и предотвратяване на щети по горите от горски пожари на територията на община Симеоновград”
Вид на процедурата: Публично състезание