Събота 24, Юли 2021г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 20.07.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2016-0014
Описание на поръчката: “Извършване на оценка на състоянието на подземните водни тела в района на гр. Симеоновград и с.Преславец и селата Брягово, Александрово, Нова Надежда, Константиново и Поляново за осигуряване на водни количества за питейно-битово водоснабдяване на тези населени места“
Вид на процедурата: Публично състезание