Петък 25, Септември 2020г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 11.04.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2018-0008
Описание на поръчката: „Извършване на СМР, включително вертикална планировка и необходимо присъщите доставки, за обект: „Реконструкция и модернизация на детска градина „Зорница“ – гр. Симеоновград”
Вид на процедурата: Публично състезание