Четвъртък 23, Септември 2021г.

Н А Р Е Д Б И

Публикувана на: 12.03.2016г. (обновена на: 29.06.2021 14:20:00)

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Симеоновград

НАРЕДБА за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд в Община Симеоновград

НАРЕДБА за  упражняване  правата  върху  общинската част от капитала на търговски дружества

НАРЕДБА №4 за общинската собственост

НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Симеоновград

НАРЕДБА за рекламната дейност на територията на община Симеоновград

НАРЕДБА за символиката на гр.Симеоновград

Наредба №1 за поддържането, осигуряването и опазването на обществения ред, естетичния вид на населените места и общественото имущество на територията на община Симеоновград

НАРЕДБА за предоставяне на концесии

НАРЕДБА №5 за реда и условията  за отглеждане на животни в населените места на Община Симеоновград Наредба №2 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симеоновград

Н А Р Е Д Б А за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Симеоновград

НАРЕДБА за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Симеоновград

Наредба за управление на горските територии на община Симеоновград

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Симеоновград

Наредба №3 за определяне размера на местните данъци на територията на община Симеоновград

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен дълг на Община Симеоновград

Наредба за условията и реда за саставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Симеоновград- приета с Решение №210/13.12.2017г. на Общински съвет Симеоновград

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Симеоновград

Наредба № 6 за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Симеоновград

Наредба №2 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симеоновград

 

Сподели: