Сряда 22, Май 2024г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2202

Публикувана на: 21.06.2022г. (обновена на: 08.08.2022 10:10:00)

Заповед №292/21.06.2022г. на Кмета на общината

Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Приложение №1 (Заявление за участие)

Приложение №2 (Декларация по чл.58, ал.1, т.3 от Наредбата от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти)

Приложение №3 (Декларация за собствена или наета техника)

Приложение №4 (Декларация за оглед на обекта)

Приложение №5 ( Проект на договор)

Техническо задание

Утвърден протокол  от 08.07.2022г.

Заповед №321/08.07.2022г. за класиране на участниците и определяне на купувач

Протокол по чл.35, ал.8 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти-

Договор №53/04.08.2022г.- публикуван на 04.08.2022г.

 

Сподели: