Вторник 31, Януари 2023г.

Заповед №340 / 12.07.2012г.на кмета на община Симеоновград относно откриване на процедура за възлагане на дейността маркиране на насаждения и дървета за сеч

Условия - документация 

Заявление за участие 

Административни сведения за участника 

Декларация

Декларация, списък на подизпълнителите 

Ценово предложение 

Референция 

Проект на договор 

Сподели: