Събота 20, Юли 2024г.

Наименование на проекта:"Ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Свети Климент Охридски", гр.Симеоновград

№ на проекта: BG06RDNP001-7.002-0032-C01/16.03.2020

Публикувана на: 17.03.2020г. (обновена на: 12.08.2022 15:01:00)

Номер на договора за финансиране: BG06RDNP001-7.002-0032-C01/16.03.2020

Наименование на проекта: "Ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Свети Климент Охридски" , гр.Симеоновград

Бенефициент: Община Симеононград

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., Процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони

Валута: BGN лева

Обща стойност на етап кандидатстване: 923508.39

Начало на проекта: 16.03.2020г.

Край на проекта: 16.03.2023г.

Продължителност: 36 месеца

Информация за сключен Администравен договор BG06RDNP001-7.002-0032-C01/16.03.2020

Приключи изпълнението на строителството по проект: № BG06RDNP001-7.002-0032-C01 с наименование „Ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище „Свети Климент Охридски“, гр.Симеоновград”....

Сподели: