Петък 25, Септември 2020г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
07.07.2016г. Вид на процедурата:

Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2015-0010
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул. „Алеко Константинов“№ 23, в гр. Симеоновград, изпълнявана в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за 2015”,
Свързана преписка
07.07.2016г.
11.07.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2015-0013
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обект на ул. „Алеко Константинов“№ 23 и ул.“Раковска“21 , в гр. Симеоновград”
Свързана преписка
11.07.2016г.
11.07.2016г. Вид на процедурата:
открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0016
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Временен референтен номер 20160706-005233(16-250120-001) - 00638-2016-0016-Открита процедура с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по обособени позиции във връзка с кандидатстване на община Симеоновград по подмярка 7.2 от "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“
Свързана преписка
11.07.2016г.
11.07.2016г. Вид на процедурата:

Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0015
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Временен референтен номер 20160706-005232(16-250120-001) 00638-2016-0015 Открита процедура с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с подготовката на община СИМЕОНОВГРАД за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ с проектно предложение за: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в населените места на община Симеоновград"
Свързана преписка
11.07.2016г.
19.07.2016г. Вид на процедурата:

Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
ОБЯВА №2 за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет на поръчката:"Почистване на нерегламентирани сметища в община Симеоновград"
Свързана преписка
19.07.2016г.
19.07.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0006
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Избор на изпълнител за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обекти на ул. „П.К.Яворов“№ 6-8, ул. „Цар Освободител 9-13“.
Свързана преписка
19.07.2016г.
19.07.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0005
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „Цар Освободител“№ 9-13, в гр. Симеоновград, изпълняван в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ”
Свързана преписка
19.07.2016г.
19.07.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0013
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и управление на одобрените проектни предложения- за пет проектни предложения”
Свързана преписка
19.07.2016г.