Четвъртък 28, Януари 2021г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
12.05.2016г. Вид на процедурата:
Публична покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9051913
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за обекти на адрес ул. „П.К.Яворов“ № 6-8, ул. „Цар Освободител“ № 9-13, ул. „Стефан Караджа“ № 2-4, ул. „Раковска“ № 14-16 в гр. Симеоновград "
Свързана преписка
12.05.2016г.
17.05.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0003
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Избор на изпълнител за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обекти на ул. „Раковска“№ 14-16, ул. „Стефан Караджа“ №2- 4“.
Свързана преписка
17.05.2016г.
20.05.2016г. Вид на процедурата:
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"Основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград"
Свързана преписка
20.05.2016г.
30.05.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0002
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"Инженеринг - Проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул.Раковска №14-16, в град Симеоновград, изпълняван в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради"
Свързана преписка
30.05.2016г.
15.06.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0007
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „П.К.Яворов“№ 6-8, в гр. Симеоновград, изпълняван в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ”
Свързана преписка
15.06.2016г.
23.06.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0004
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „Стефан Караджа“№ 2-4, в гр. Симеоновград, изпълняван в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ”
Свързана преписка
23.06.2016г.
28.06.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0008
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Рамково споразумение за избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в Община Симеоновград“
Свързана преписка
28.06.2016г.
04.07.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0010
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Изработване на работни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Симеоновград за финансиране по ПРСР 2014-2020 за реконструкция, изграждане и обновяване на обекти по десет обособени позиции“
Свързана преписка
04.07.2016г.