Събота 24, Юли 2021г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
01.10.2015г. Вид на процедурата:
Открит конкурс
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Открит конкурс за възлагане на дейностите добив на дървесина и товарене, транспортиране и разтоварване до краен потребител Обект 1502
Свързана преписка
01.10.2015г.
17.12.2015г. Вид на процедурата:
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2015-0005
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Открита процедура с предмет -Избор на изпълнител за извършване на екзекутивно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обект– многофамилна жилищна сграда на ул. „Раковска” №14,вх.А,Б, ул."Раковска" № 16, вх.А,Б, в гр. Симеоновград
Свързана преписка
17.12.2015г.
05.01.2016г. Вид на процедурата:
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в Регистъра на ОП:
656670
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Процедура на договаряне без обявление с идентификационен номер 656670 с предмет: "Авторски надзор при строителство на обект: „Реконструкция на част от междуселищната пътна инфраструктура на Община Симеоновград – HKV2222 /I-8, Хасково-Харманли / - Поляново-Граница Община /Харманли-Симеоновград/ - Константиново /III-8007/ иHKV2161 /III-7604, Свирково-Симеоновград/ - Троян – Дряново – Тянево""
Свързана преписка
05.01.2016г.
06.01.2016г. Вид на процедурата:
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2015-0008
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Избор на изпълнител за извършване на екзекутивно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обекти– многофамилни жилищни сгради находящи се на ул.“Стефан Караджа“4, вх.А, вх.Б и вх.В и ул.“Цар Освободител“ 9-13 А и Б – I и 9-13 В- II в гр. Симеоновград"
Свързана преписка
06.01.2016г.
06.01.2016г. Вид на процедурата:
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2015-0015
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Избор на изпълнител за извършване на екзекутивно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обект– многофамилна жилищна сграда находящ се на ул.“П.К.Яворов“ бл.6 и бл.8 А-В, в гр. Симеоновград"
Свързана преписка
06.01.2016г.
06.01.2016г. Вид на процедурата:
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2015-0014
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Избор на изпълнител за извършване на екзекутивно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обект– многофамилна жилищна сграда на ул. „Раковска” № 14,вх.А,Б, ул.”Раковска” № 16, вх.А,Б, в гр. Симеоновград"
Свързана преписка
06.01.2016г.
01.02.2016г. Вид на процедурата:
Публична покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Публична покана за доставка на хранителни стоки за детски заведения, домашен социален патронаж и дневен център за възрастни хора с увреждания в община Симеоновград
Свързана преписка
01.02.2016г.
08.02.2016г. Вид на процедурата:

Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци град Симеоновград, община Симеоновград”
Свързана преписка
08.02.2016г.