Сряда 22, Май 2024г.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Публикувана на: 01.04.2022г. (обновена на: 08.08.2022 15:36:00)

Заповед №118/01.04.2022г. на Кмета на общината

Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Приложение №1 (Заявление за участие)

Приложение №2 (Декларация по чл.58, ал.1, т.3 от Наредбата от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти)

Приложение №3 (Декларация за собствена или наета техника)

Приложение №4 (Декларация за оглед на обекта)

Приложение №5 ( Проект на договор)

Техническо задание

Заповед №236/20.04.2022г. за класиране на участниците и определяне на купувач, публикувана на 20.04.2022г.

Протокол №2 по реда на чл.35, ал.8 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;

Договор №35/09.05.2022г. 

Допълнително споразумение №37/25.05.2022г.- публикувано на 25.05.2022г.

Допълнително споразумение №40/09.06.2022г.-публикувано на 09.06.2022г.

Сподели: