Четвъртък 23, Септември 2021г.

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Публикувана на: 17.06.2016г. (обновена на: 11.04.2019 15:26:00)

Проект за изменение на Правилника за организацията  и дейността  на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Н А Р Е Д Б А за управление на горските територии на община Симеоновград

Предложение за Приемане на Наредба за управление на горските територии на община Симеоновград

Проект за изменение на Наредба №1 за  поддържането, осигуряването и опазването на обществения ред, естетичния вид на населените места и общественото имущество на територията на община Симеоновград, публикувано на 05.10.2012г.

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА  ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ  НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД публикувана на 14 януари 2013г.

Предложение за Приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Симеоновград - публикувано на 14.01.2012г.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за за определяне размера на местните данъци на територията на община Симеоновград, публикуван на 02.12.2013г.

Проект на Наредба за  условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Симеоновград

Проект на Наредба за базисните цени за отдаване под наем на имоти - общинска собственост  

Проект за изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА 

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г., публикувана на  13.01.2014г.

Докладна записка за изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симеоновград - публикувана на 09.06.2014г.

Докладна записка за изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симеоновград - публикувана на 03.12.2014г.

Проект на краткосрочна програма  за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на община Симеоновград, за периода 2016-2020г.

Проект за изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симеоновград-публикувана на 22.12.2016г.

Проект за изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симеоновград-публикувана на 07.03.2017г.

Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг на Община Симеоновград- публикувана на 11.07.2017г.

Проект за изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симеоновград- публикувана на 03.08.2017г.

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за сътавяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Симеоновград-публикувана на 27.09.2017г.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост на Община Симеоновград-публикувана на 06.11.2017г.

Проект за изменение и допълнение в Наредба №1 за поддържането , осигуряването и опазването на обществения ред, естетичния вид на населените места и общественото имущество на територията на Община Симеоновград

Проект за изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симеоновград-публ. на 15.01.2018г.

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симеоновград- публ. на 27.08.2018г. (Решение №603/26.07.2018г. Адм.съд Хасково)

Проект на Наредба №1 за поддържането, осигуряването и опазването на обществения ред, естетичния вид на населените места и общественото имущество на територията на община Симеоновград- публ. на 27.08.2018г. (Решение №608/26.07.2018г.)

Проект за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Симеоновград- публикувана на 07.01.2019г.

Проект на изменение в наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Симеоновград- публикувана на 08.03.2019г.

 

Сподели: