Сряда 06, Декември 2023г.

Регистри 2023г.

Публикувана на: 02.05.2023г. (обновена на: 25.05.2023 13:24:00)

Рeгистър на одобрените инвестиционни проекти през  2023 година;

Регистър на издадените наказателни постановления през 2023 година;

Регистър на техническите паспорти на строежите за 2023 година;

Регистър на издадени заповеди за премахване на строеж през  2023 година;

Регистър на издадени заповеди за забрана за ползване на строеж  през 2023 година;

Регистър на издадени разрешения за строеж през 2023 година;

Регистър на одобрените ПУП - ПЗ, ПР, ПРЗ, КП и схеми за 2023 година;

Регистър на издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж  през  2023 година;

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП през 2023 година

Регистър на заверените протоколи за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж, обр.2 през 2023година

Регистър на заверените протоколи за съотвествие на строежа с изадените строителни книжа, обр.3 през 2023година

Сподели: